TAR Cymraeg – Interplacement week activities

  1. Prosiect Cysylltu’r Cwricwlwm (TAR Saesneg a TAR Cymraeg)cymraeg1

    Yn ystod ein hwythnos yn y brifysgol, cawson ni’r cyfle i fod yn rhan o brosiect a oedd yn seiliedig ar rannu rhai syniadau ynghylch sut i addysgu technegau arholiad i ddosbarthiadau CA4. Yn ystod y prosiect yma, rhannwyd y dosbarth i mewn i grwpiau bach, gyda phob grŵp yn canolbwyntio ar linyn darllen y Fframwaith Llythrennedd. Cyfunwyd myfyrwyr TAR Cymraeg a Saesneg, a chafodd pob grŵp y cyfle i baratoi a chynnal gwers fer yn seiliedig ar yr elfen ddarllen nas trafodwyd, a’i chyflwyno i’w cyfoedion. Yn dilyn argymhellion Donaldson ynglŷn â rhannu arfer dda gyda chyfoedion, rwyf yn ffyddiog bydd disgwyl i athrawon weithredu’r math o ymarfer, ble maent yn arsylwi ar ar wersi ei gilydd, gyda’r nod o ddatblygu ac adeiladu ar eu pedagogeg bersonol o ganlyniad. Cynigodd y profiad yma gyfle da i fyfrwyr arbrofi gyda’r strategaethau hyn – roedd e’n ddefnyddiol ac yn werthfawr cael gweld arddulliau addysgu ein gilydd, rhannu strategaethau ac adnoddau, a dysgu oddi wrth ein gilydd o ganlyniad.

    PGCE English and Welsh planned and delivered short teaching episodes on each of the GCSE reading skills as part of the Connected Curriculum peer teaching project which explores collaborative approaches to learning pedagogy and curriculum drawing on some of Donaldson’s Successful Futures principles.

    (Rhiannon Jones, TAR Cymraeg)

  1. Ymweliad TAR Cymraeg ag Ysgol Bro Edern

    cymraeg2

Hen dywydd digon annymunol a llwyd oedd y bore hwnnw, ond cynnes iawn oedd y croeso i ni fyfyrwyr TAR Cymraeg yn Ysgol Bro Edern. Roeddwn i wedi clywed llawer iawn am yr ysgol (iPad i bob disgybl!) ac felly’n frwd i gael mynd a gweld a phrofi ysgol uwchradd Gymraeg ddiweddaraf ein prifddinas. Ni chefais fy siomi ychwaith. Roedd Mr Trystan Williams, Arweinydd ADY, yn llawn tactegau, adnoddau a phrofiad ar sut i ddarparu’r addysg orau bosib i ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol. Gwerthfawr iawn oedd cael trafod ac ystyried gyda rhywun oedd yn arbenigo yn y maes, a hynny drwy’r Gymraeg, ynghylch y Gymraeg. Profiad sydd yn brin iawn yn anffodus. Gobeithio’n wir fydd yna gyfle i’r ddau sefydliad – Prifysgol Met Caerdydd ac Ysgol Uwchradd Bro Edern – i weithio â’i gilydd yn agosach yn y dyfodol, er mwyn cyfoethogi hyfforddiant athrawon a rhannu ymarfer da.

(Dyfan Lewis, TAR Cymraeg)

As a follow-up to Trystan Williams’ Welsh medium IPD SEN lecture, TAR Cymraeg were kindly invited to the school by Trystan who is a member of the Welsh department and leader of ALN in Ysgol Bro Edern, to look in more detail at the Welsh and English resources he and his team use. The student teachers were able not only to view his wide range of resources, but also gained a valuable insight into how they are used effectively with the pupils, with great care taken to manage and support learning needs and emotional literacy. We learned, for instance, that some pupils perform better in oral work if they are allowed to play with lego or play dough while they are speaking. As Dyfan says above, it is hoped that both institutions will be able to work closely in the future, especially considering their geographical proximity.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s