TAR Cymraeg – Interplacement week activities

  1. Prosiect Cysylltu’r Cwricwlwm (TAR Saesneg a TAR Cymraeg)cymraeg1

    Yn ystod ein hwythnos yn y brifysgol, cawson ni’r cyfle i fod yn rhan o brosiect a oedd yn seiliedig ar rannu rhai syniadau ynghylch sut i addysgu technegau arholiad i ddosbarthiadau CA4. Yn ystod y prosiect yma, rhannwyd y dosbarth i mewn i grwpiau bach, gyda phob grŵp yn canolbwyntio ar linyn darllen y Fframwaith Llythrennedd. Cyfunwyd myfyrwyr TAR Cymraeg a Saesneg, a chafodd pob grŵp y cyfle i baratoi a chynnal gwers fer yn seiliedig ar yr elfen ddarllen nas trafodwyd, a’i chyflwyno i’w cyfoedion. Yn dilyn argymhellion Donaldson ynglŷn â rhannu arfer dda gyda chyfoedion, rwyf yn ffyddiog bydd disgwyl i athrawon weithredu’r math o ymarfer, ble maent yn arsylwi ar ar wersi ei gilydd, gyda’r nod o ddatblygu ac adeiladu ar eu pedagogeg bersonol o ganlyniad. Cynigodd y profiad yma gyfle da i fyfrwyr arbrofi gyda’r strategaethau hyn – roedd e’n ddefnyddiol ac yn werthfawr cael gweld arddulliau addysgu ein gilydd, rhannu strategaethau ac adnoddau, a dysgu oddi wrth ein gilydd o ganlyniad.

    PGCE English and Welsh planned and delivered short teaching episodes on each of the GCSE reading skills as part of the Connected Curriculum peer teaching project which explores collaborative approaches to learning pedagogy and curriculum drawing on some of Donaldson’s Successful Futures principles.

    (Rhiannon Jones, TAR Cymraeg)

Continue reading “TAR Cymraeg – Interplacement week activities”