Angharad Noble – PGCE Primary

End of week reflection.
Myfyrdodau diwedd yr wythnos

angharad

Mae fy wythnos gyntaf o Brofiad Ysgol 1 wedi bod yn ffantastig! Roedd y staff mor groesawgar, a gwnaethon nhw i mi deimlo’n gartrefol ar unwaith. Ar ôl cael taith o gwmpas yr ysgol a arweinir gan fy Uwch Fentor dangosodd hi fy ystafell ddosbarth i mi. Cefais groesawiad mor hyfryd oddi wrth fy Mentor a Blwyddyn 2! Rydw i’n edrych ‘mlaen yn fawr iawn at dreulio’r misoedd nesaf gyda nhw. Treuliais fy wythnos gyntaf yn arsylwi sut mae’r plant yn gweithio ar y cyfan, ond hefyd rwyf wedi dysgu llawer o strategaethau addysgu a fydd yn ddefnyddiol ar gyfer fy amser fel athrawes ddosbarth. Canolbwyntiais ar ymddygiad y plant a sylwais sut mae’r athrawes yn dod i’r afael ag unrhyw faterion. Arsylwais ar rai unigolion yn agos a dechreuais dracio’u symudiadau yn ddyddiol felly gallaf i ddod i’w hadnabod ychydig yn fwy. Ar ôl wythnos, yr wyf yn teimlo’n fwy cyfforddus am y cwrs. Cyn mynd i mewn i Brofiad Ysgol 1, roeddwn i mor nerfus! Roeddwn yn gweld hi’n anodd rhoi popeth mewn i gyd-destun, ond ar ôl eistedd i lawr gyda fy mentor a’r uwch fentor syrthiodd popeth i’w le. Erbyn diwedd y trydydd dydd roeddwn i wedi penderfynu ar ba blant hoffwn dracio a seilio fy aseiniadau arnynt. Mae hwn yn bwysau mawr oddi ar fy ysgwyddau.

Mae’r ffaith bod y tair wythnos gyntaf yn cael eu treulio’n arsylwi’r dosbarth yn wych! Rydw i mor falch bod gennym ni’r cyfle i gymryd sedd ôl am ychydig wythnosau, mae’n golygu fy mod yn cael mwy o amser i arsylwi’r plant a chael gwell dealltwriaeth o’u cymeriadau. Roedd gen i ofn am hyn ar ddechrau’r cwrs, mi oeddwn i’n ofni na fyddai gennyf digon o amser i ddod i adnabod enwau’r plant i gyd. Ond mae’r wythnosau cyntaf o arsylwi yn mynd i helpu gyda dysgu enwau’r plant sydd yn wych wrth ystyried fy nghof ofnadwy! Mae’r llyfryn ‘Dysgu drwy Ymholiad’ wedi bod yn help enfawr i mi yr wythnos hon, yr wyf yn argymell yn gryf eich bod yn cael cymaint â phosibl wedi’i gwblhau o fewn y tair wythnos gyntaf. Rwy’n teimlo’n llawer mwy hyderus yn fy hun ar ôl gwneud y tasgau yn y llyfryn gan ei fod yn ei gwneud yn ofynnol i mi holi am bethau, pethau na fyddwn wedi holi amdanynt os nad oedd hi’n ofynnol i mi wneud. Mae’r llyfryn wedi fy rhoi mewn cysylltiad ag aelodau o’r uwch dim, a chydlynwyr yr ysgol sy’n beth da rhag ofn bod gen i gwestiwn pan mae’r amser yn dod i fi ddechrau cynllunio ac addysgu. Mae fy sgiliau arsylwi wedi gwella gyda phob tasg yr wyf wedi cyflawni yn y llyfryn, mae cymryd cam yn ôl yn dod yn arfer da i mi nawr sydd yn ffordd dda i mi weld sut mae’r tasgau yn cael eu gwahaniaethu ar draws y grŵpiau. Yn gyffredinol ni allwn wedi gofyn am wythnos gyntaf well, rwyf yn teimlo fel fy mod i’n gallu ymlacio rhywfaint nawr gan fod popeth yn dechrau cwympo yn ei le. Alla i ddim aros i gynllunio ac addysgu nawr! Dwi mor gyffrous ond nerfus ar yr un pryd… dydy’r glöynnod byw heb fynd ‘to hyd yn oed ar ôl wythnos!!

My first week of School Experience has been fantastic! The staff were so welcoming, which made me feel at ease straight away. After having a tour around the school led by my senior mentor, I then got shown to my classroom. I had such a lovely welcome from my mentor and year 2! I’m very much looking forward to spending the next few months with them. My first week was mainly spent observing how my mentor and the children worked together. I learnt many teaching strategies that will be useful for when I take my turn as class teacher. I observed the children’s behaviour and how my mentor addressed any issues and I also closely observed some individuals and began to track their day to day movements so I could get to know them a little more. After a week, I feel much more at ease about the course. Before going into my school experience I was so nervous and I found it difficult to put everything into context, but after sitting down with my mentor and senior mentor, everything fell into place. By the end of the third day I had made a decision on which children I’d like to track and base my assignments on, which was a real weight off my shoulders.

The fact that our first 3 weeks are spent observing the class is great! I’m so glad we have the opportunity to take a back seat for a few weeks.  It means I have more time to observe the children and gain a better understanding of their characters. This was one of my initial fears, that I wouldn’t have enough time to get to know them, but after the first week I know each child by their first name which is fantastic given my terrible memory!

The ‘Learning through Enquiry’ booklet has been a massive help for me this week and I recognise the importance of getting as much as possible done within the first 3 weeks. I feel much more confident in myself after doing the tasks in the booklet because it’s got me enquiring about things, things which I would have been too scared to ask about if it wasn’t a requirement for me to do so. The booklet has put me in contact with the senior staff, and co-ordinators which is a good thing for when I start planning and teaching for myself. My observations skills are being improved with every task I complete and I’m getting into the habit of taking a step back and seeing what the children can do for themselves, which will be a big help when it comes to differentiating work in a few weeks’ time.

Overall, I couldn’t have asked for a better first week.  It has put my mind at ease so much. I can’t wait to get planning and teaching now! It’s so exciting and nerve wracking at the same time… the butterflies still haven’t gone after a week!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s